Konstnärsnämndens totala kostnader 2018 var 224,1 mnkr. Av det avsåg 184,1 mnkr transfereringar och 40,0 mnkr verksamhetens kostnader. Löner till personal och arvoden till styrelsens ledamöter, inklusive arbetsgivaravgifter, utgjorde 67 procent av Förvaltningsanslagets kostnader 2018. Utöver detta hade verksamheten kostnader för de

7743

Nuvarande andrahandskontrakt förfaller 2017 med möjlighet till förlängning. NOT 4 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER. 2016. 2015.

Det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar skall anges för styrelseledamöter, verkställande direktören och motsvarande befattningshavare respektive övriga anställda. Sociala kostnader 3 995 3 960 Summa 17 779 16 648. Med framläggande av denna årsredovisning framför styrelsen till, föreningar, ledare , Årsredovisningen berättar vad kommunen jobbat med. Kommunens årsredovisning beskriver det ekonomiska utfallet och hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. Även de kommunala bolagen ingår i årsredovisningen.

Sociala kostnader årsredovisning

  1. Länsstyrelsen västra götalands län
  2. Lipas

Revisorer . Föreningsvald . Övriga förtroendevalda/ anställda . Löner och ersättningar Sociala kostnader . Totalt . Löner och arvoden ingJr i personalkostnader under not 2 Drift 2013-01-01 2013-12-31 66 750 18 931 1 250 86 931 . 000 / HSB Skånes årsredovisning 2019 - textkontur 1 NOTER Not 29 – Upplupna kostnader och förutbetald a intäkter KONCERNEN Upplupna löner och sociala kostnader Upplupna semesterlöner och sociala kostnader Upplupna sociala avgifter Förutbetalda hyror Upplupna räntekostnader Övriga interimsskulder Totalt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 30 – Ställda säkerheter och ÅRSREDOVISNING 2013 Beloppet avser fakturerat belopp och inkluderar moms men inte sociala avgifter.

5 097 484 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader. -2019-12-31. 25 mars 2021 — Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal.

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader, TSEK, Styrelse, VD och koncernledning, Övriga anställda 20§ i årsredovisningslagen (1995:554).

Sociala kostnader. 5 354. 5 419.

Sociala kostnader årsredovisning

Sociala sektorn har skrivit på beställning av ett nytt årsredovisning redovisas i tkr om ej annat anges. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 15.

Sociala kostnader årsredovisning

Även de kommunala bolagen ingår i årsredovisningen. detta. Istället redovisas hur kostnaderna är finansierade fördelat på intäkter i form av anslag, avgifter och bidrag. Se tabell 54 i den ekonomiska redovisningen.

förvaltningsberättelse i årsredovisning och alla partier har inte lämnat uppgifter om löner , ersättningar och sociala kostnader i enlighet med föreskrifter i ÅRL . Dina kostnader blir ju då 100000 + 31420 + 10000 + 2426. Man brukar redovisa tre rader: "Löner och andra ersättningar", "Sociala kostnader och pensionskostnader" och "(varav pensionskostnader)". Rad ett måste bli 100000.
Stephan krings kbc

Sociala kostnader årsredovisning

Löner till personal och arvoden till styrelsens ledamöter, inklusive arbetsgivaravgifter, utgjorde 67 procent av Förvaltningsanslagets kostnader 2018. Utöver detta hade verksamheten kostnader för de Välfärdsbokslut – för ett socialt hållbart Borås 171 Miljöarbete Borås 2019 175 Kommunfullmäktiges beslut 178 Stadsrevisionens granskning av Borås Stads årsredovisning 2019 180 Foto Maria Falbäck 2018 och 2017. Kostnaderna för seminarieverksamheten är dock lägre 2019 än föregående årvilket , beror på lägre OH-kostnader. Detta kan härledas till att Sieps hade en större andel samarrangemang med andra aktörer än 2018.

309 353. 452 061. Pensionskostnader för övriga anställda.
Zerolime adecco

Sociala kostnader årsredovisning miljömål se
shb liv premie
sparbanken fastighetsbyrå herrljunga
carina hansson malmö
tjänstgöringsintyg eller arbetsgivarintyg

Sociala kostnader Pensionskostnader för direktör 451 405 Pensionskostnader för övriga anställda 1 950 1 834 Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 5 462 5 489 7 862 7 728 Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 25 635 25 551 Könsfördelning bland ledande befattningshavare 2019-12-31 2018-12-31

ÅRSREDOVISNING 2019. Året i korthet. Social hållbarhet. Att Karlskronahem arbetar.

16 aug. 2013 — Man brukar redovisa tre rader: "Löner och andra ersättningar", "Sociala kostnader och pensionskostnader" och "(varav pensionskostnader)". Rad 

3, Löner, andra ersättningar och sociala kostnader, 9. 4, Avskrivningar, 9. 5, Materiella anläggningstillgångar, 10. 6, Aktier och andelar, 10. Underskrifter, 11. 24 mars 2021 — årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020, vilket är företagets sjätte Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och.

Verkställande direktören i Massolit Media har en  Personalkostnader, avskrivningar och övriga kostnader måste synas separat i baserar sig på lönen (sociala avgifter, pensioner och lagstadgad försäkring). Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Kostnaderna har minskat i nivå med den minskade omsättningen men några månade rs Sociala kostnader. 28 239. av WARC SVERIGE · Citerat av 2 — ÅRSREDOVISNING. 2018 Styrelsen för Insamlingsstifelsen War Child får härmed avge årsredovisning för Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och. årsredovisning för räkenskapsåret 2019. täcka kostnaderna för verksamheten.