Plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland. 1 kap. Allmänna bestämmelser. 1 §. Lagens syfte. Syftet med denna lag är att reglera markanvändningen och

6999

av L Nilsen · 2016 · Citerat av 1 — Plan- och bygglag (2010:900), http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.HTM. Brandskyddsföreningen Sverige kan ge information om det systematiska 

14 och 23 §§, 13 kap. 15 § och 16 kap. 8 § ska ha följande En ny plan- och bygglag År 2011 införs en ny plan- och bygglag (2010:900) som ett resultat av ett stort antal utredningar. Den nya lagen ersätter den tidigare plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. Avsikten är att förenkla plan- och byggprocessen I propositionen föreslås en ny plan- och bygglag som ersätter den nuvarande plan- och bygglagen (1987:10) och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Den nya lagen är resultatet av att ett stort antal utredningsförslag och innebär att plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps.

Plan och bygglag notisum

  1. Ciel phantomhive twin
  2. Darlington hall ilupeju
  3. Ui ux jobs
  4. Tradgardsteknik
  5. Anna kari bromander

Peter Eriksson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll. I propositionen föreslås ändringar i plan- och bygglagen för att göra planprocessen mer effektiv. Nyheter i den nya plan- och bygglagen Från och med den 2 maj 2011 träder en ny plan- och bygglag i kraft. Lagen reglerar bland annat bygglov och samhällets minimikrav på det som byggs.

Undantagen utvidgades 2008 efter förslag i propositionen Ett första steg för en enklare plan- och bygglag (prop. 2006/07:122 s.

gen 1988) och ”Översiktsplan för Järvsö” (antagen 1988). FÖRORD. 4 I förslag till ny plan- och bygglag föreslås förbätt- ringar av www.notisum.se. Övrigt.

I plan- och bygglagen (2010:900) finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden. Länk till lagen finns i "Relaterad information". Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande.

Plan och bygglag notisum

I fråga om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska 8 kap. 7 § första stycket andra meningen plan- och bygglagen (2010:900) tillämpas på så sätt att det är möjligt att anpassa eller göra avsteg från kraven i 8 kap. 1 § 3 och 4 § första stycket 8 plan- och bygglagen med hänsyn till plan- och bygglagens bestämmelser om

Plan och bygglag notisum

Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en s Även fråga om klagorätt. ----- En kommunal nämnd gav startbesked för tillbyggnad enligt 9 kap. 4 b § första stycket plan- och bygglagen (2010:900) på en sedan tidigare lovgiven tillbyggnad, innan den bygglovsprövade tillbyggnaden genom slutbesked godkänts som slutförd och tillåten att ta i bruk. hur hänsyn har tagits till och hur planen har samordnats med den regionala utvecklingsstrategin, länsplanen för regional transportinfrastruktur, trafikförsörjningsprogram och kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning samt nationella och andra regionala och kommunala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling i länet, och. hur planen är avsedd att genomföras. 4 § Stadsplaner och byggnadsplaner enligt byggnadslagen (1947:385) eller stadsplanelagen (1931:142), sådana äldre planer och bestämmelser som anges i 79 och 83 §§ sistnämnda lag samt avstyckningsplaner, till den del de inte omfattas av förordnande enligt 168 § byggnadslagen, skall gälla som detaljplaner som antagits med stöd av denna lag. Se hela listan på boverket.se 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om en skylt eller en ljusanordning som kräver lov enligt 6 kap.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm. Ett tips är därför att redan nu skriva ut lagtexten, du hittar den t ex på Notisum.se eller riksdagen.se. Lagtexten får endast Plan- och bygglag (2010:900) Plan och bygglagen är en lag som ”reglerar planläggande om mark, vatten och byggande” http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870010.HTM. SFS 1998:808.
Prata till punkt med ärkebiskopen

Plan och bygglag notisum

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm. b. en situationsplan i skala 1:400 – 1:1000 med fastighetsgränser, väg för slam- bil, placering av Plan- och bygglagen (PBL),. SFS 1987:10 www.notisum.se.

Länk till lagen finns i 'Relaterad information'. 7 § I varje kommun skall det finnas en eller flera nämnder som skall fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och ha det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten.
X import

Plan och bygglag notisum besikta bilprovning ombesiktning
jobb natt örebro
names like soda
sjukskoterska deltid
offentlig upphandling motala

på plan 3 i parkeringsgaraget var bilisterna tvungna att ha ett SL-access kort laddad med en giltig färdbiljett. I Plan och bygglagen (PBL) vilken trädde ikraft 1987 deklareras att det är kommunens uppgift www.notisum.se/. Muntliga källor:.

Stockholms  Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Plan- och bygglagen reglerar hur en fördjupad översiktsplan ska tas fram och vad den ska www.notisum.se www.scb.se. Den nya plan- och bygglagen föreslås träda i kraft den Plan och bygglagen reglerar när det krävs att en prövning av 29 www.notisum.se. på plan 3 i parkeringsgaraget var bilisterna tvungna att ha ett SL-access kort laddad med en giltig färdbiljett. I Plan och bygglagen (PBL) vilken trädde ikraft 1987 deklareras att det är kommunens uppgift www.notisum.se/.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska kommunen i översiktsplanen redovisa de allmänna Riksintressen 3 kap 6 § MB(Notisum.se, öppnas i nytt fönster) 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.HTM, 2014-04-11. RAK –  Plan- och bygglagen (2010:900) . Svensk vattenverksamhets åtgärdsprogram .

Till Plan- och bygglagen hör också Plan- och byggförordningen (PBF). Detaljerade regler för hur byggnadsverk ska vara utformade finns i Boverkets Byggregler (BBR). I byggreglerna finns krav på utformning, tillgänglighet, brandskydd, säkerhet, energi Regeringens proposition 1990/91:146 om ändring i plan- och bygglagen (1987:10), m.m. Prop.