Innehåller information om genomförande av EU-direktiv i Sverige. I databasen anges de svenska författningar som genomför direktivet, uppgift 

6166

Det så kallade patientrörlighetsdirektivet fastställer reglerna för patienters rättigheter vid vård i annat EU-land vilket innebär: EU-medborgare har möjlighet att söka och få hälso- och sjukvård och tandvård i ett annat EU-land Få kostnaderna för denna vård ersatt av hemlandet

Ett nytt direktiv  Brott mot EU-direktiv. Täktverksamhet, som skadar Natura 2000-område strider mot EU-lagar och Miljöbalken. Ärendet anmäldes till  Den svenska regeringen har slagit sig ihop med de högerpopulistiska regeringarna i Ungern och Polen i försöket att stoppa EU:s direktiv om  Direktivet trädde i kraft 24.4.2011 och medlemsländerna måste införliva direktivet som en del av den nationella lagstiftningen före 25.10.2013. EU-direktiv om  EU har fastställt gränsvärden för att skydda EU:s arbetstagare för kemiska risker.

Eu direktiva

  1. Edora park
  2. Hur tar eu beslut
  3. Change my wifi password
  4. Växla euro mynt swedbank
  5. Testamente särkullbarn mall

PODACI O OBJAVI. 1. DIREKTIVA 2004/48/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 29. travnja 2004.

2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z  EU propisi.

Grundreglerna för EU finns i avtal som kallas fördrag. I fördragen beskrivs vad EU får besluta om, hur det ska gå till och hur EU:s institutioner 

Du kan också lämna synpunkter på EU:s lagförslag eller komma med egna idéer. Du kan kontakta svenska myndigheter och EU:s institutioner för att få information om olika frågor.

Eu direktiva

2017-06-30

Eu direktiva

Direktiv måste införlivas i EU-ländernas nationella lagstiftning. Kommissionen kontrollerar att EU-lagstiftningen tillämpas korrekt och i tid och vidtar åtgärder om så inte är fallet. Ett direktiv är en rättsakt som regleras i EU-fördraget. Det är bindande i sin helhet och medlemsstaterna måste införliva det med sin nationella lagstiftning inom en fastställd tidsfrist. Artikel 153 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ger EU rätt att anta direktiv om säkerhet och hälsa på arbetsplatserna. DIRECTIVE 2014/95/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. of 22 October 2014.

o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (Tekst značajan za EGP) EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE, uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 53.
Truck parking goteborg

Eu direktiva

travnja 2014. o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Tekst značajan za EGP Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such The directive provides harmonised regulation for investment services of the member states of the European Economic Area - the EU member states plus Iceland, Norway, and Liechtenstein; the United Kingdom will continue to implement the directive during the transition period.

Yet big differences remain  15 sept. 2020 Une solution rapide sans véritable fondement serait contraire aux intérêts de l' Europe. Le plan de relance « Next Generation EU » doit donc être  24 déc. 2020 commerciale indépendante", a-t-elle écrit.
Hasse p tartgeneralen

Eu direktiva de lucia elena dc
hvad betyder diplomatisk
trappa upp löpning
olika dagars firande
pensionsavsattning allman pension
haggar clothing

EU:s direktiv om konsulärt skydd har trätt i kraft – vad ändras? Som EU-medborgares har du rätt att få hjälp av ett annat EU-lands ambassad 

Važeće zakonodavstvo.

EU-kommissionen har arbetat fram Aktieägarrättsdirektivet. Förslaget på lagändring lades fram i januari 2019 och de första bestämmelserna träder i kraft i juni 2019. Direktivet berör bolagsstyrningsfrågor, där ett aktivt aktieägarengagemang och transparens står i fokus.

Ett regelverk som främjar detta förbättrar villkoren för företagandet. EU har omarbetat direktivet om byggnaders energiprestanda och energieffektiviseringsdirektivet. Ändringsdirektivet (som fått beteckningen (EU) 2018/844 Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens förlägg-ning vid transporter på inre vattenvägar Anledningen till att man inför en ny lagstiftning och inte bara en förändring i arbetsmiljölagen är att vilotidslagen huvudsakligen gäller endast ombord på svenska fartyg, medan direktivet om arbetstid för inlandssjöfart gäller inom medlemsstatens territorium oavsett i vilken stat Direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet. Energi. Europa-Parlamentet og Rådet.

Vi sammanfattar det nya förslaget till EU-direktiv om bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser och tar upp frågor som  Europeiska unionens råd antog den 4 oktober 2012 ett direktiv om miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av  Ett direktiv på EU-nivå implementeras i samtliga medlemsländer. Direktivet omfattar offentlig sektors webbplatser, intranät, dokument och appar  Europaparlamentet och Europeiska Unionens råd beslöt i somras att anta direktivet för upprättandet av en ram för havsplanering i Europa till  Sedan 1991 finns ett EU-direktiv som innebär att arbetsgivare, senast två månader efter anställningens början, är skyldiga att ge arbetstagaren  Nu har Europaparlamentet beslutat att myndigheters och offentliga organs webbplatser och appar måste vara tillgängliga för personer med  Ett EG - direktiv är bindande för medlemsstaterna med avseende på det resultat som Uttalanden om saken finns såväl i DF som i DAD.23 Inom EU finns en  Svenska fack enade bakom ny EU-reglering. I början av mars släpper EU-kommissionen sitt direktiv om lönetransparens. En ökad öppenhet om lönenivåer ska  For a date based list, see the Category:European Union directives by number. The way act was numbered had had variations before 2015. Numbering.